از عملکرد کدام یک از نمایندگان مجلس رضایت بیشتری دارید
(3.720%) 73
دکتر احمدی
(39.85%) 782
دکتر رضایی
(53.21%) 1044
دکتر کرمی
(3.211%) 63
دکتر جمیری

تعداد شرکت کنندگان : 1962